Algemene voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld, evenals onze bijzondere 

voorwaarden, worden verondersteld aanvaard te zijn door onze cliënten, zelfs indien 

zij in tegenspraak zouden zijn met hun eigen, algemene bijzondere voorwaarden. 

 

2. De leveringstermijnen op de facturen, of enig ander document vermeld, zijn niet 

bindend en dienen louter als inlichting. In geen geval kan de cliënt aanspraak maken 

op enige vorm van schadevergoeding wegens laattijdigheid of niet-levering. Bovendien 

kunnen eventuele prijsstijgingen bij fabrikanten, leveranciers en dergelijke tussen de 

datum van bestelling en de datum van de levering aanleiding geven tot herziening van 

de prijzen. 

 

3. De voorwaarden waaronder de levering geschiedt, kunnen enkel afwijken van de

voorgenoemde voorwaarden als er wederkerig schriftelijk akkoord wordt opgesteld. 

Door de cliënt éénzijdig aangebrachte wijzigingen zijn niet geldig. 

 

4. Al onze prijzen zijn exclusief BTW en ontvangstkosten. 

 

5. De aanvaarding van de goederen, niet gevolgd door een klacht per aangetekend schrijven 

binnen 48 uur met vermelding van de precieze grieven zal al definitieve aanvaarding 

beschouwd worden. 

 

6. De goederen blijven eigendom van Koen van Brusselen tot de volledige betaling. 

 

7. Verbreekt de cliënt de bestelling, dan is deze laatste een schadevergoeding verschuldigd van 

30% van de verkoopprijs, behalve voor goederen die voor de cliënt bedrukt moeten worden of 

voorzien worden van een label, waar de integrale verkoopprijs als schadevergoeding zal dienen

betaald te worden. Koen van Brusselen behoudt zich bovendien het recht voor eventuele 

andere schade te vorderen, dewelke hoger ligt dan deze voorwaarden vermelden, mits hij 

hiertoe het bewijs levert.

 

8. Zonder tegenbericht worden de facturen geacht aanvaard te zijn na een termijn van vijf 

dagen na factuurdatum.

 

9. De cliënt gaat akkoord dat deze zelf verantwoordelijk is voor de eindcontrole op de

achtergebleven straalmedia op/in onderdelen voor de montage. Eventuele schade door

foute montage of achtergebleven straalmedia omwille van slechte eindcontrole is volledig

ten koste van de cliënt.